Przejdź do głównej zawartości

Posty

Inne przedsiębiorstwa w gospodarce - czyli o różnorodności form

1. Małe i średnie przedsiębiorstwa:
szybko reagują na potrzeby rynkuwdrażają w życie nowe pomysły i innowacjeoferują dużą ilość miejsc pracydostarczają na rynek specjalistyczne produktyoferują korzystne ceny zbytu.2.Rodzaje przedsiębiorstw:
fizyczne - wszyscy ludzie od narodzin do śmierci,nieposiadające osobowości prawnej - np. jednoosobowa działalność gospodarcza,posiadające osobowość prawną - np. przedsiębiorstwa państwowe, Skarb Państwa.


Kolor pomarańczowy oznacza przedsiębiorstwa posiadające osobowość prawną!
Najnowsze posty

Działania marketingowe - czyli jak sprzedać produkt?

1. Działania marketingowe:
planowanie produktu (produkt, opakowanie, znak fabryczny)informowanie rynku (badania rynku, segmentacja rynku)dystrybucja (kanał dystrybucji, system sprzedaży)aktywizacja sprzedaży (współpraca z konsumentami i otoczeniem, aktywizacja sprzedaży)Identyfikacja klientów:
geograficzne - klimat, topografia, miejsce zamieszkania (miasto, wieś);demograficzne - wiek, płeć, wyznanie, rasa, wykształcenie, stan cywilny, zdrowie, budowa ciała;ekonomiczne - źródło dochodu i jego wysokość, zawód, wielkość posiadanego majątku;społeczne - styl życia, osobowość, klasa społeczna. Marketing mix (4P: product, price (cena), promotion, place (dystrybucja):
Produkt:
Cena (price):
 koszt wyprodukowania - cena czynników produkcjipolityka marketingowa - cena produktu sprzedawanego tylko w ekskluzywnym opakowaniu będzie inna niż w opakowaniu standardowymzachowania innych firm na rynku Dystrybucja (place):
intensywna - stosowana przy produktach powszechnych, używanych przez większość konsumen…

Majątek w przedsiębiorstwie - czyli podstawowe dokumenty finansowe cz.2

4. Kapitał własny podział:

kapitał podstawowy - są to zazwyczaj pieniądze wniesione do firmy przez wspólników. W zależności od rodzaju przedsiębiorstwa może być narzucony przez prawo lub zadeklarowany w umowie przez wspólników firmy. Może nosić różne nazwy, w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa: fundusz założycielski, udziałowy, kapitał własny, kapitał właścicieli.kapitał zapasowy - składają się na niego dopłaty wspólników lub nadwyżka ze sprzedaży akcji ponad ich wartość nominalną, a także zyski zatrzymane.zysk (strata) z lat ubiegłych - to nierozliczony w latach poprzednich wynik finansowy. Strata występuje wtedy, gdy wynik finansowy jest ujemy i zapisywana jest znakiem minus.zysk (strata) netto - efektem działalności jednostki jest wynik finansowy osiągnięty w danym roku obrotowym. Jeśli jest dodatni, mamy zysk netto, jeśli ujemny - stratę netto.zyski otrzymane - zyski, które wspólnicy pozostawili w spółce na finansowanie jej działalności, niewypłacane w formie dywidendy.5. Kapit…

Majątek w przedsiębiorstwie - czyli podstawowe dokumenty finansowe cz.1

1. Bilans:
Kiedy rozpoczynasz działalność gospodarczą, zazwyczaj gromadzisz pewne środki finansowe. W rachunkowości nazywane są one kapitałem: własnym, jeśli pochodzą z prywatnych zasobów przedsiębiorczy lub obcym, gdy zaciągasz kredyt, emitujesz obligacje lub korzystasz z odroczonej w czasie płatności. Dzięki kapitałowi możesz np. zakupić maszyny, urządzenia, surowce, wypłacać wynagrodzenia pracownikom. W rachunkowości w celu uporządkowania informacji o finansach i stanie posiadania tworzy się bilans - dokument ukazujący stan i strukturę środków, którymi dysponuje przedsiębiorstwo oraz źródła ich finansowania. Bilans sporządzany jest na określony dzień i nie może w nim zabraknąć:

słowa "bilans"daty, na którą jest sporządzanynazwy i adresu siedziby oraz opisu przedmiotu działalności przedsiębiorstwapodpisów wszystkich osób zarządzających spółką daty i miejsca ukończenia prac nad bilansem Bilans składa się z dwóch części - aktywów i pasywów wyrażonych wartością pieniężną.

Aktyw…

Reklama - czyli jak wpłynąć na decyzję klienta?

1.Rodzaje i funkcje reklam:
Zazwyczaj reklamę kojarzymy z promowaniem określonego produktu lub usługi. Ale nie tylko przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą posługują się taką formą promocji - często korzystają z niej również m.in. agencje rządowe, organizacje charytatywne, muzea, instytucje kościelne oraz partie polityczne.

Reklama - płatna forma prezentacji pomysłów, dóbr, usług odbywająca się bez osobistego udziału sponsora, producenta lub sprzedawcy, skierowana do szerokiej rzeszy odbiorców.

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizpofOtbnhAhWDyqYKHcehCl0QjB16BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fslideplayer.pl%2Fslide%2F5250117%2F&psig=AOvVaw1PH_nngC4gp4u3POIm2bvJ&ust=1554569671341643
Reklama jest jednym z elementów promocji mix, obok promocji sprzedaży, sprzedaży osobistej oraz public relations.
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiurevFtrnhAhXyy6YKHUWFDB…

Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika - czyli o prawie i regulaminach

1.Obowiązki pracownika:
przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy - nie może się spóźniać, powinien przychodzić wcześniej, aby o ustalonej godzinie mógł rozpocząć swoją pracęprzestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracydbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia, zachowanie w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodęprzestrzeganie zasad współżycia społecznego, wynikających z zasad moralnych, uwarunkowań zwyczajowych oraz poziomu kultury danego środowiska2. Obowiązki pracodawcy:
zapoznanie pracownika z zakresem jego obowiązków oraz sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowiskuprzeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, religięułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji - im wyższe kwalifikacje pracownika w zakresie wykonywania obowiązków, tym bardziej wartościowe efekty jego pracyterminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzeniawydanie świadectwa pracy Waż…

Ja i moje potrzeby - czyli jaki jestem?

1. Ważne pojęcia:

Osobowość - zespół cech psychofizycznych, charakterystycznych dla danego człowieka i wpływających na jego życie

Potrzeba - stan niepokoju, wywołany brakiem czegoś, skłaniający jednostkę do działania w celu zaspokojenia tego braku

2.Charakterystyka typów osobowości wg podejścia F. Littauer:

3. Charakterystyka osobowości człowieka wg koncepcji J. Hollanda:
 4. Człowiek przedsiębiorczy:
To człowiek, który dostrzega szanse pojawiające się w otoczeniu i dzięki pomysłowości oraz własnemu zaangażowaniu wykorzystuje je w działaniu, tak aby zaspokoić potrzeby swoje i innych.

CECHY
aktywnyambitnydynamicznyniezależnypomysłowyDZIAŁANIA
dba o władny wyglądpracuje w warunkach niepewnościwierzy we własne siłyUMIEJĘTNOŚCI 
kierowanie grupąkomunikowanie sięplanowanienegocjacjatwórcze myślenie
5. Piramida potrzeb wg Abrahama Maslowa:

 6. Potrzeby człowieka są:
zmienne w czasie - potrzeby małego dziecka są inne niż nastolatkazależne od stopnia rozwoju społecznego - wraz z rozwojem techniki człowiek…